Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Şubat 15, 2024 2024-03-10 20:51

M.A.K.S. Turizm Yatçılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.’nin (Bundan böyle “”OTEL”” olarak anılacaktır.) web sitesi veya çağrı merkezi üzerinden konaklama hizmeti satın alanlar (Bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine teslim edilen voucherda ve otelin broşüründe belirtilir.

2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren voucher, broşürde yer alan konaklama hizmetinin içeriği ile ilgili bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve konaklama hizmetinin kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen voucherın katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. MÜŞTERİ’nin satın almış olduğu hizmete dair her türlü bilgilendirme satın alma anında paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden sağlanacağından bu iletişim bilgilerinin MÜŞTERİ tarafından hatalı/eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi hallerinde OTEL’in’ bir sorumluluğu olmadığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmektedir.

4- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan OTEL’in veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle OTEL’in ve/veya OTEL çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

5- Müşteri konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde OTEL’in’ söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

6- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

7- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği OTEL yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

8- MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), OTEL’in/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.

9- Çağrı merkezinden yapılan işlemlerde Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35’i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %35’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Web sitesinden yapılan işlemlerde rezervasyon bedelinin tamamını ödenmesi gerekmektedir ve Müşteriye iletilen rezervasyon bilgisi belgesinde yer alan iptal koşulları geçerlidir.

10- Otelin çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilen konaklama satışları Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş alt yapısından yararlanılarak yapılmaktadır. Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş pos sistemleri kullanılmaktadır. Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.ye ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

11- OTEL’in hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde OTEL, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

12- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

13- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda OTEL, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

14- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağındaniletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.

15- MÜŞTERİ’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

16- MÜŞTERİ’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 14 günden az varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin tamamını OTEL’e ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN


Veri Sorumlusu OTEL (M.A.K.S. Turizm Yatçılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.) ve veri işleyen ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.’dir. www. etstur.com ve https://www.etstur.com/Gizlilik-Politikasi

1-OTEL, elde etmiş olduğu ve Sözleşme kapsamında paylaşacağı kişisel veriler ile ETSTUR tarafından kendisi adına elde edilecek kişisel verilerin 3. Kişilere aktarılması ve işlenmesi için gerekli izinlerin veri sahiplerinden 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak alındığını kabul beyan ve taahhüt eder. OTEL, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülmüş her türlü yükümlülüğü eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2-Sözleşmede yer alan hizmetlerin ifası sırasında ETSTUR’un “Veri İşleyen” sıfatını haiz olması koşulu ile ETSTUR, 6698 sayılı Kanun’da Veri İşleyen tanımı kapsamında yüklenen tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etmektedir. ETSTUR her halükarda 6698 sayılı Kanun’da yer alan ve Veri Sorumlusu’nun yükümlülüğü altında bulunan işlemlerden veya meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz ve hiçbir surette OTEL tarafından kendisine aktarılan kişisel veriler ile ETSTUR tarafından kendisi adına elde edilecek kişisel veriler bakımından Veri Sorumlusu sıfatını taşımamaktadır.
3-ETSTUR 6698 sayılı Kanun ‘da tanımlı olduğu şekilde kendi kusuru nedeniyle kişisel verilerin amacı dışında kullanılması veya yine kusuru dahilinde 3. kişilere kanunsuz olarak ifşa edilmiş olması halleri dışında doğrudan veya dolaylı hiçbir zararın muhatabı değildir.
4-ETSTUR, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.
5-Taraflar, herhangi bir resmi kurumdan işbu kapsamında gelecek bildirim neticesinde tüm tazminat talebi hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi derhal feshetmeye yetkilidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANIM ALANLARI


Satın aldığınız hizmet kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde gerektiğinde;

  • Otel rezervasyonlarınızın yapılabilmesi,
  • Varsa ulaşımlarınızın sağlanabilmesi,
  • Otele giriş işlemlerinin hazırlanabilmesi,
  • Otel hizmet standartlarının sürdürülmesi,
  • Kurumsal ve idari yönetimin sağlanması,
    OTEL’in çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veya diğer OTEL’in iştiraklerine aktarılmaktadır

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens